ŠTATÚT

ŠTATÚT

ŠKOLSKÝ ÚRAD

Gréckokatolícka cirkev, Prešovská archieparchia

Hlavná 01, 080 01 Prešov

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1. Štatút Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov (ďalej len „školský úrad“) na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov Kódexu kánonov východných cirkví podrobne vymedzuje pôsobnosť a úlohy školského úradu, ustanovuje zásady jeho činnosti a jeho vnútornej organizácie a vzťahy k iným inštitúciám.
2. Úlohy, zásady činnosti a organizácie školského úradu, ktoré sú uvedené v štatúte, sú záväzné pre náplň práce jeho zamestnancov.

Čl. 2
Zriadenie školského úradu

1. Školský úrad je zriadený v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 písm. b) a písm. e) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
2. Školský úrad nie je právnická osoba a nemá samostatnú právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch vystupuje za zriaďovateľa škôl a školských zariadení, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, ktorého štatutárnymi zástupcami sú arcibiskup metropolita a pomocný biskup (ďalej len „štatutár“).
3. Školský úrad je svojím rozpočtom a personálne napojený na Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Zamestnanci školského úradu sú zamestnancami arcibiskupstva.
4. Sídlom školského úradu je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov.

Čl. 3
Pôsobnosť školského úradu

1. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov (ďalej len „zriaďovateľ“) je zriaďovateľom škôl a školských zariadení v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školský úrad je výkonným orgánom zriaďovateľa, vykonáva činnosti súvisiace so zabezpečením úloh a činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry vo vzťahu k školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti.
2. Školský úrad dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti.
3. Školský úrad vedie osobnú agendu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti.
4. Školský úrad vedie základnú spisovú agendu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti (zriaďovacie listiny, rozhodnutia o zaradení škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení, rozhodnutia o zmenách v sieti škôl a školských zariadení, rozhodnutia o vyradení zo siete škôl a školských zariadení).
5. Školský úrad spracováva a vedie ucelenú agendu súvisiacu s financovaním škôl a školských zariadení, ktorá je nevyhnutná na stanovenie rozpočtu školám a školským zariadeniam v zmysle platnej legislatívy. Po rozpísaní rozpočtu predkladá ekonomickému oddeleniu arcibiskupstva interné účtovné doklady na realizáciu finančných prevodov.
6. Územná pôsobnosť školského úradu je daná územnou pôsobnosťou Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov.

Čl. 4
Hlavné úlohy školského úradu

1. Na úseku personálneho riadenia škôl a školských zariadení:
a) na základe návrhu rady školy predkladá štatutárovi návrh na vymenovanie a odvolanie riaditeľa školy a školského zariadenia; súčasne s vymenovaním riaditeľa školy a školského zariadenia s ním dohodne podmienky vykonávania práce v pracovnej zmluve podľa osobitných predpisov a určí mu platové náležitosti podľa osobitného predpisu,
b) organizačne zabezpečuje výberové konanie a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa školy a školského zariadenia,
c) riaditeľom škôl a školských zariadení dáva vyjadrenia k ročným plánom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti,
d) vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení, vypracováva kritériá hodnotenia,
e) predkladá návrhy na ocenenie riaditeľov škôl a školských zariadení,
f) zúčastňuje sa na výberovom konaní ostatných pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení,
g) vedie register počtu zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti, spolupracuje s príslušným okresným úradom, odborom školstva.

2. Na úseku pedagogického riadenia škôl a školských zariadení:
a) schvaľuje návrhy riaditeľov škôl na počty prijímaných detí a žiakov do materských, základných a stredných škôl,
b) predkladá na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) návrhy na zavedenie študijných a učebných odborov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti,
c) schvaľuje návrhy školských vzdelávacích programov škôl a výchovných programov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti,
d) zabezpečuje odborné vypracovanie školského vzdelávacieho programu, ak ide o novozriaďovanú školu, a výchovného programu školského zariadenia, ak ide o novozriaďované školské zariadenie, a prikladá ho k žiadosti o zaradenie školy, resp. školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení,
e) vydáva učebné plány a učebné osnovy školám v zriaďovateľskej pôsobnosti a výchovné plány a výchovné osnovy školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti po písomnom súhlase ministerstva školstva,
f) schvaľuje správy škôl a školských zariadení o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, predložené riaditeľmi škôl a školských zariadení,
g) schvaľuje koncepčné zámery rozvoja škôl a školských zariadení, predkladané riaditeľmi škôl a školských zariadení, a ich každoročné vyhodnotenie,
h) schvaľuje informácie riaditeľov škôl a školských zariadení o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
i) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
j) schvaľuje miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti,
k) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti, organizuje porady riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
l) dbá o duchovné pôsobenie riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, zabezpečuje vzdelávacie podujatia so zameraním na skvalitnenie citovej, estetickej, environmentálnej výchovy a výchovy k národnému povedomiu,
m) v rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov sprostredkúva prehlbovanie poznatkov z pedagogiky, psychológie a permanentnú duchovnú náboženskú formáciu.
n) spracúva a poskytuje informácie z oblasti výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
o) spolupracuje so Štátnou školskou inšpekciou pri výkone školskej inšpekcie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti,

p) vedie zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti a štatistické údaje o nich,
q) vedie register o počte detí a žiakov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a údaje poskytuje príslušnému okresnému úradu, odboru školstva.

3. Na úseku financovania škôl a školských zariadení:
a) sumarizuje štatistické výkazy o počtoch detí a žiakov v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa platnej legislatívy a pokynov ministerstva školstva, miest a obcí, a po spracovaní ich poskytuje na účely financovania škôl a školských zariadení,
b) pri poskytovaní dotácií na prenesené kompetencie spolupracuje s príslušným okresným úradom, odborom školstva a ministerstvom školstva a pri poskytovaní originálnych dotácií spolupracuje s miestnymi a regionálnymi samosprávami (obecné a mestské zastupiteľstvá, zastupiteľstvá samosprávnych krajov) podľa sídla škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti,
c) rozpisuje normatívne a nenormatívne finančné prostriedky školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú poskytnuté zriaďovateľovi zo štátneho rozpočtu, a finančné prostriedky, ktoré sú poskytnuté zriaďovateľovi z rozpočtov územných a miestnych samospráv,
d) vykonáva rozpočtové opatrenia školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti,
e) eviduje čísla účtov všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti a vystavuje interné doklady k prevodom finančných prostriedkov,
f) schvaľuje školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočet na príslušný rozpočtový rok a správu o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia,
g) spracováva a príslušnému okresnému úradu, odboru školstva predkladá ročnú súhrnnú správu o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti,
h) vykonáva finančné kontroly zamerané na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti hospodárenia, efektívnosti a účelovosti použitia poskytnutých finančných prostriedkov; v prípade zistenia závažných porušení finančnej disciplíny navrhuje štatutárovi opatrenia na odstránenie nedostatkov,
i) spracováva podklady škôl a príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predkladá podklady na poskytnutie dotácií v zmysle platnej legislatívy.

4. V oblasti organizačno-správnej:
a) spracováva žiadosti na zaradenie škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení a predkladá ich ministerstvu školstva; po zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení vyhotovuje zriaďovaciu listinu a predkladá ju štatutárovi,
b) spracúva žiadosti na vyradenie školy a školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení a predkladá ich ministerstvu školstva; po vyradení školy a školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení vyhotovuje rozhodnutie o zrušení školy a školského zariadenia a predkladá ho štatutárovi,
c) spracováva žiadosti na zmeny v sieti škôl a školských zariadení a predkladá ich ministerstvu školstva; na základe rozhodnutia ministerstva školstva o zmene v sieti vyhotovuje dodatok k zriaďovacej listine školy a školského zariadenia a predkladá ho štatutárovi,
d) štatutárovi predkladá návrhy na spájanie škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
e) vybavuje žiadosti o preskúmanie rozhodnutia vydaného riaditeľom školy a riaditeľom školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
f) vybavuje sťažnosti a podnety rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Čl. 5
Štruktúra, zásady činnosti školského úradu a jeho vnútornej organizácie

1. Školský úrad tvorí riaditeľ a metodik pre výchovno-vzdelávacie pôsobenie v školách a školských zariadeniach.
2. Školský úrad riadi a za činnosť úradu zodpovedá riaditeľ školského úradu.
3. Riaditeľa školského úradu do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva zriaďovateľ.
4. Metodik pre výchovno-vzdelávacie pôsobenie spolupracuje so školami a školskými zariadeniami a koordinuje svoju činnosť tak, aby sa zabezpečila vysoká efektívnosť a kvalita výchovy a vzdelávania žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov.

5. Ďalších zamestnancov školského úradu, ich počet a náplň ich práce schvaľuje zriaďovateľ na základe návrhu riaditeľa školského úradu.
6. Práva a povinnosti zamestnancov školského úradu sú upravené v príslušných interných predpisoch Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov a v pracovnej zmluve.
7. Školský úrad sa pri plnení úloh riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, štatútom školského úradu a organizačným poriadkom Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov.
8. Školský úrad uplatňuje vo svojej činnosti také formy a metódy práce, ktoré zabezpečujú:
a) odborný prístup k riešeniu problémov,
b) úzku spoluprácu s orgánmi verejnej a štátnej správy,
c) účelné a racionálne využívanie prostriedkov.
9. Riaditeľ školského úradu zodpovedá zriaďovateľovi za plnenie úloh školského úradu uvedených najmä v čl. IV tohto štatútu.

Čl. 6
Vzťahy školského úradu k iným orgánom a organizáciám

1. Vzťahy školského úradu k iným orgánom a organizáciám sa realizujú predovšetkým vo vzťahu k:
a) Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
b) Okresnému úradu Prešov, odboru školstva,
c) Štátnej školskej inšpekcii, Školskému inšpekčnému centru v Prešove,
d) mestu Prešov,
e) samospráve obcí a miest na území Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov,
f) Úradu Prešovského samosprávneho kraja,
g) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove,
h) orgánom školskej samosprávy pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti,
i) komisii pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska,
j) Diecéznemu katechetickému úradu Prešovskej archieparchie,
k) Katolíckemu katechetickému a pedagogickému centru v Spišskej Novej Vsi,
l) Metodicko-pedagogickému centru v Prešove,
m) farským úradom na území Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1. Štatút školského úradu nadobúda platnosť a účinnosť 1. augusta 2016.

 

Schválil v Prešove 1. augusta 2016, Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita