UZNESENIE

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte pdf)

Uznesenie zo zasadnutia rady školy vo veci výberového konania na vymenovanie riaditeľa ….. školy v …..

Číslo uznesenia: Zo dňa: Rada školy pri ….. škole v ……..

1. Navrhuje zriaďovateľovi ….. školy v …… v súlade s ustanovením § 4 ods. 12 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovať na základe výsledkov výberového konania (meno, priezvisko úspešného uchádzača) do funkcie riaditeľa školy.

2. Ukladá predsedovi rady školy písomne oznámiť výsledok výberového konania všetkým uchádzačom v termíne do 10 dní od ukončenia výberového konania.