POSTUP VÝBEROVÉHO KONANIA

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte pdf)

Postup výberového konania, spôsob hodnotenia uchádzačov a spôsob hlasovania.

1. Zasadnutie výberovej komisie vedie predseda rady školy. Otvorí zasadnutie výberovej komisie. Privíta a predstaví členov výberovej komisie a zástupcov zriaďovateľa. Ďalej uvedie:
• kto, kedy a spôsob vyhlásenia výberového konania
• počet a mená uchádzačov prihlásených do výberového konania – predstaví ich členom výberovej komisie
• radu školy upovedomí o ustanovení § 3, odst. 12 zákona 596/2003 Z. z. – v zmysle ktorého zriaďovateľ cirkevnej školy nemusí navrhnutého kandidáta akceptovať;
v takom prípade požiada radu školy o predloženie nového návrhu 
• výsledok výberového konania bude uchádzačom do 10 dní oznámený písomne
• stanoví poradie, v akom sa uchádzači budú prezentovať; možnosti: podľa abecedy, na základe dohody uchádzačov; poradie sa stanoví lósom a pod.
• stanoví sa čas trvania prezentácie jedného uchádzača (10 – 15 min.), potom členovia komisie môžu klásť uchádzačom otázky
• uchádzačov požiada, aby opustili rokovaciu miestnosť a čakali na pozvanie na prezentáciu
2. Predseda rady školy prečíta vyhlásenie členov výberovej komisie o ochrane osobných údajov a požiada členov výberovej komisie, aby na znak súhlasu vyhlásenie podpísali.
3. Predseda rady školy vyzve zástupcu zriaďovateľa, aby oboznámil členov výberovej komisie s postupom pri vyhlásení výberového konania a výsledkami posúdenia kvalifikačných predpokladov prihlásených kandidátov (§ 4, ods. 2 zákona 596/2003 Z. z.). Odovzdá členom komisie písomné koncepcie rozvoja školy, ktoré predložili uchádzači.
4. Výberová komisia schváli spôsob hlasovania, možnosti:
• tajné hlasovanie; kandidát na riaditeľa školy musí získať nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy – výberovej komisie; dohodnúť a schváliť postup v prípade rovnosti počtu hlasov pre uchádzačky (hlas predsedu, žreb,
opakovať hlasovanie)
• vysvetliť: platný hlasovací lístok – vyznačené jedno meno; neplatný hlasovací lístok – vyznačené viac ako jedno meno z uchádzačov; hlasovací lístok platný, ale hlasujúci sa zdržal hlasovania – nevyznačené ani jedno meno
5. Prezentácia uchádzačov.
• dĺžka trvania prezentácie max. … min.
• otázky členov komisie zamerať na predloženú koncepciu rozvoja školy, na manažerské, odborné a osobnostné predpoklady uchádzačov na výkon funkcie riaditeľa školy
• otázky majú byť konkrétne, jasne a zrozumiteľne formulované, obidvom uchádzačom podľa možnosti rovnaké
• v reakciách na odpovede neprejavovať súhlas, nesúhlas, potešenie, prekvapenie; pri rozhovore s uchádzačmi neprejavovať svoje vlastné názory
• po prezentácii uchádzači z rokovacej miestnosti odídu
6. Diskusia medzi členmi výberovej komisie zameraná na hodnotenie uchádzačov – vyzdvihnutie pozitív a poukázanie na negatíva.
7. Tajné hlasovanie. Poverený člen komisie rozdá pripravené hlasovacie lístky. Po ich vyznačení členmi komisie ich zozbiera. Pred komisiou ich otvorí a nahlas oznámi, či je hlasovací lístok platný a ktorý kandidát je označený. Na záver hlasovania oznámi:
• počet vydaných hlasovacích lístkov
• počet hlasovacích lístkov bolo odovzdaných
• počet platných a neplatných hlasovacích lístkov
• počet hlasov pre jednotlivých kandidátov
8. Zoznámenie členov výberovej komisie s obsahom zápisnice z výberového konania. Podpísanie zápisnice.
9. Návrh na uznesenie z výberového konania – prečíta predseda rady školy, resp. ho dá prečítať zapisovateľovi, schválenie návrhu verejným hlasovaním (uznesenie bude platné, ak bude schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy). 10. Záver, ukončenie výberového konania, poďakovanie členom výberovej komisie.