OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte pdf)

Vyhlásenie členov výberovej komisie na funkciu riaditeľa …….. školy v ……… o ochrane osobných údajov

Čl. 1 Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil so zásadami výberového konania na vymenovanie riaditeľa ….. školy … v …….

Čl. 2 Zaväzujem sa dôsledne plniť úlohy a povinnosti, ktoré pre člena komisie vyplývajú zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 3 Potvrdzujem, že budem zachovávať mlčanlivosť o konkrétnostiach vo výberovom konaní, ktorých prezradenie by poškodilo objektívnosť a regulárnosť postupu a výber uchádzačov.

Čl. 4 Potvrdzujem, že budem zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch účastníkov výberového konania pre zabezpečenie ochrany osobnosti v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V …………, dňa ……………….

Členovia výberovej komisie: Meno a priezvisko člena VK Vlastnoručný podpis