KRITÉRIÁ HODNOTENIA

(stiahnuť hodnotiaci list vo formáte pdf)

1. Doterajšie skúsenosti z oblasti riadenia, prax v riadení. 0 – 10
2. Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva. 0 – 10
3. Znalosť dokumentov Cirkvi o katolíckej výchove a vzdelávaní. 0 – 10
4. Poznanie školy: silné stránky – ich využitie; slabé stránky – ich eliminácia. 0 – 10
5. Predstavy o ďalšom rozvoji školy a ich spracovanie v návrhu koncepcie rozvoja školy (inovácie, zvyšovanie kvality školy, zameranie ŠkolVP, katolícka identita školy, príprava žiakov – trh práce,…) 0 – 10
6. Financovanie školy, zdroje financovania, projekty. 0 – 10
7. Spolupráca s rodičmi, formy spolupráce a komunikácie. 0 – 5
8. Sklon k štýlu riadenia: direktívny – demokratický – liberálny 0 – 5
9. Slovný prejav uchádzača: presnosť, logickosť, jasnosť, zrozumiteľnosť 0 – 5
10. Manažérske predpoklady: podnikavosť, reálnosť návrhov, hľadanie alternatív, realizácia predstáv v praxi, tvorivosť, originalita, schopnosť identifikovať problémy 0 – 5
11. Osobnostné vlastnosti: komunikatívnosť, rozvážnosť, sebadôvera,… 0 – 5
12. Vzťah k zamestnancom: schopnosť motivovať, inšpirovať a presviedčať zamestnancov, schopnosť akceptovať názory
0 – 5
13. Zdravotný stav uchádzača, rodinné zázemie, odolnosť voči stresom. 0 – 5
14. Motivácia – dôvody prihlásenia sa do výberového konania, čo očakáva od vykonávania funkcie riaditeľa