RADA ŠKOLY

Vzorový štatút rady školy

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte .doc) Rada školy pri ………………. škola ……………. ŠTATÚT RADY ŠKOLY Článok 1 Základné ustanovenie (1) Rada školy sa zriaďuje pri ………………. škole v ……………, Ul. ……………… č. … podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. (2) Sídlo rady školy …

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

(stiahnuť hodnotiaci list vo formáte pdf) 1. Doterajšie skúsenosti z oblasti riadenia, prax v riadení. 0 – 10 2. Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva. 0 – 10 3. Znalosť dokumentov Cirkvi o katolíckej výchove a vzdelávaní. 0 – 10 4. Poznanie školy: silné stránky – ich využitie; slabé stránky – ich eliminácia. 0 – 10 5. Predstavy …

POSTUP VÝBEROVÉHO KONANIA

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte pdf) Postup výberového konania, spôsob hodnotenia uchádzačov a spôsob hlasovania. 1. Zasadnutie výberovej komisie vedie predseda rady školy. Otvorí zasadnutie výberovej komisie. Privíta a predstaví členov výberovej komisie a zástupcov zriaďovateľa. Ďalej uvedie: • kto, kedy a spôsob vyhlásenia výberového konania • počet a mená uchádzačov prihlásených do výberového konania – predstaví …

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte pdf) Vyhlásenie členov výberovej komisie na funkciu riaditeľa …….. školy v ……… o ochrane osobných údajov Čl. 1 Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil so zásadami výberového konania na vymenovanie riaditeľa ….. školy … v ……. Čl. 2 Zaväzujem sa dôsledne plniť úlohy a povinnosti, ktoré pre člena komisie vyplývajú …

UZNESENIE

(stiahnuť vzor tlačiva vo formáte pdf) Uznesenie zo zasadnutia rady školy vo veci výberového konania na vymenovanie riaditeľa ….. školy v ….. Číslo uznesenia: Zo dňa: Rada školy pri ….. škole v …….. 1. Navrhuje zriaďovateľovi ….. školy v …… v súlade s ustanovením § 4 ods. 12 a v súlade s § 3 ods. …