Dokumenty

Rezortné predpisy

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. (pdf)
Záznam o hodnotení pedagogického / odborného zamestnanca. (pdf)
Metodický pokyn č. 5/2007-R ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. (pdf)
Smernica MŠ SR č. 1/2004-E z 1.4.2004 ktorou sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení. (pdf)
Metodický pokyn k zavedeniu profesie asistent učiteľa v predškolských zariadeniach, v základných školách a špeciálnych základných školách č. 1631/2002-sekr. vydaný MŠ SR dňa 26.8.2002. (pdf)
Smernica MŠ SR č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov. (doc)
Príloha k smernici MŠ SR č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov. (xml)
Smernica MŠ SR č. 19/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje systém rozpisu finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa na jednotlivé krajské školské úrady a postup ich poskytnutia zriaďovateľom základných škôl a špeciálnych základných škôl. (doc)
Prílohy k smernici MŠ SR č. 19/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje systém rozpisu finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa na jednotlivé krajské školské úrady a postup ich poskytnutia zriaďovateľom základných škôl a špeciálnych základných škôl. (xml)
Smernica MŠ SR č. 17/2006-R z 8. júna 2006,ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných komisií a skúšobných komisií v školskom roku 2005/2006. (doc)
Príloha č. 1 k smernici MŠ SR č. 17/2006-R z 8. júna 2006,ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných komisií a skúšobných komisií v školskom roku 2005/2006. (doc)
Príloha č. 2 k smernici MŠ SR č. 17/2006-R z 8. júna 2006,ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných komisií a skúšobných komisií v školskom roku 2005/2006. (xml)
Príloha č. 3 – 5 k smernici MŠ SR č. 17/2006-R z 8. júna 2006,ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných komisií a skúšobných komisií v školskom roku 2005/2006. (doc)
Smernica MŠ SR č. 11/2006-R z 25. mája 2006,ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 5. júla 1985 č. 7496/1985 – 20 o základnej škole v znení smernice Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1989 č. 8119/1989 – 20 a smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 13. júla 2000 č. 1074/2000-41. (doc)
Smernica MŠ SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006, k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
Smernica MŠ SR č. 8/2006-R z 20. apríla 2006, o činnosti školských knižníc. (doc)


Všeobecne záväzné právne predpisy

Na tejto stránke sú len niektoré všeobecne záväzné právne predpisy. Ďalšie si nájdite na stránkach systému JASPI – Ministerstvo spravodlivosti SR, alebo v Zbierke zákonov SR.

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších zmien a doplnkov (link)
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. (link)
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov. (link)
Zákon č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších zmien a doplnkov. (link)
Vyhláška MŠaV SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších zmien a doplnkov. (link)
Vyhláška MŠMaŠ SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších zmien a doplnkov. (link)
Vyhláška MŠaV SR č. 291/1994 Zb. o centrách voľného času v znení neskorších zmien a doplnkov. (link)
Vyhláška MŠMaŠ SR č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších zmien a doplnkov. (link)
Vyhláška MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších zmien a doplnkov. (link)
Vyhláška MŠMaŠ SR č. 80/1991 Z. z. o stredných školsách v znení neskorších zmien a doplnkov. (link)
Vyhláška MŠMaŠ SR č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších zmien a doplnkov. (link)


Cirkevné dokumenty

Na našich stránkach nájdete len niektoré cirkevné dokumenty. Viac dokumentov získate na oficiálnych stránkach Konferencie biskupov Slovenska.

Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu Obežník č. 520/2009 predsedom biskupských konferencií O VYUČOVANÍ NÁBOŽENSTVA NA ŠKOLACH (pdf)
Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu Vychovávať spoločne v katolíckej škole. (pdf)
Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu Katolícky laik ako svedok viery v škole. (pdf)
Encyklika „Divinus Illius Magistri“ O kresťanskej výchove mládeže. (pdf)
Dokument Kongregácie pre katolíckuk výchovu Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia. (html)
Dokument II. vatikánskeho koncilu O kresťanskej výchove. (html)
Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu – Katolícka škola.  (html)