Zobrazujú sa: 1 - 10 z 13 VÝSLEDKOV
Výberové konanie

Voľné pracovné miesto – pedagogický asistent ŠZŠ Stará Ľubovňa

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE Špeciálna základná škola sv. Anny týmto oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu – pedagogický asistent, v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” Kvalifikačné predpoklady  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktoré sú uvedené v Prílohe č.6 Platové podmienky  v zmysle zákona …

Výberové konanie

Ponuka práce. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – MŠ Bardejov

V zmysle § 84 a odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. Názov : Cirkevná materská škola bl.Vasiľa Hopka Bardejov Kontakt: Mgr. Jana Kolcunová, riaditeľka, cmsblvasilahopka@gmail.com Kategória zamestnanca: učiteľ Podkategória zamestnanca: učiteľ materskej školy …

Výberové konanie

ŠZŠ sv. Anny Stará Ľubovňa – pedagogický asistent

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE Špeciálna základná škola sv. Anny týmto oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu – pedagogický asistent, v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” Kvalifikačné predpoklady  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktoré sú uvedené v Prílohe č. 6 Ďalšie požiadavky a predpoklady:  …

Výberové konanie

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča Prešov – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre primárne vzdelávanie

  Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov, v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských …

Výberové konanie

VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO RIADITEĽA GYMNÁZIA V HUMENNOM

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom, v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, 066 01 Humenné. Viac informácií v prílohe. výberové konanie Humenné  

Výberové konanie

Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Prešov – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE Podľa §11a ods.2 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou: Anglický jazyk a Občianska náuka – čiastočný pracovný úväzok (18 hodín …

Výberové konanie

Špeciálna ZŠ v Starej Ľubovni – voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca

INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE Podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ). Názov zamestnávateľa: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa Sídlo …

Úvodník Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka, Ul sv. Jakuba …

Výberové konanie

Výberové konania

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy s materskou …

Výberové konanie

Výberové konanie na miesto asistenta na ŠZŠ sv. Anny v Starej Ľubovni

Špeciálna základná škola sv. Anny vyhlasuje výberové konanie na miesto pedagogického asistenta. Kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika; v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov; v študijnom programe pedagogiky; v …