Archives for Výberové konanie

Voľné pracovné miesto – pedagogický asistent ŠZŠ Stará Ľubovňa

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Špeciálna základná škola sv. Anny týmto oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu –
pedagogický asistent, v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”

Kvalifikačné predpoklady
 v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktoré sú uvedené v Prílohe č.6
Platové podmienky
 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky a predpoklady:
 dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti,
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 IKT zručnosti, samostatná práca s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).
Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 štruktúrovaný profesijný životopis (s telefónnym a e-mailovým kontaktom),
 kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (§ 11 zákona č. 18/2018 Z. z.).

Prihlášku na zaradenie do pracovného pohovoru spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Pracovný pohovor – pedagogický asistent je potrebné zaslať poštou do 15.07.2021 na adresu: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa, alebo osobne do 15:30 hod.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo čas doručenia. Miesto a termín pracovného pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený telefonicky (predpokladaný dátum uskutočnenia výberového konania je 06.08.2021).

V Starej Ľubovni, 15. júna 2021

Mgr. Ján Rusiňák, MBA
riaditeľ

 

2021-06-15-SZS-sv_Anny-VK-Pedagogicky_asistent

Read more

Ponuka práce. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – MŠ Bardejov

V zmysle § 84 a odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov : Cirkevná materská škola bl.Vasiľa Hopka Bardejov

Kontakt: Mgr. Jana Kolcunová, riaditeľka, cmsblvasilahopka@gmail.com

Kategória zamestnanca: učiteľ

Podkategória zamestnanca: učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady: žiadosť, štruktúrovaný životopis, motivačný list, fotokópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním údajov podľa zákona 18/2018 Z. z., čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky: odporúčanie miestneho kňaza, komunikatívnosť, ovládanie štátneho jazyka, práca s PC na užívateľskej úrovni (Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, práca s internetom), spoľahlivosť, flexibilita

Informácia o plate: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe

Termín nástupu: 01.09.2021

Pracovné podmienky: 100% úväzok, na dobu určitú do 31.08.2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Ďalšie informácie: požadované dokumenty doručiť do 13.08.2021 e-mailom, poštou alebo osobne

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Read more

ŠZŠ sv. Anny Stará Ľubovňa – pedagogický asistent

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Špeciálna základná škola sv. Anny týmto oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu – pedagogický asistent, v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”
Kvalifikačné predpoklady
 v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktoré sú uvedené v Prílohe č. 6
Ďalšie požiadavky a predpoklady:
 dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti,
 spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 IKT zručnosti, samostatná práca s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).
Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 štruktúrovaný profesijný životopis (s telefónnym a e-mailovým kontaktom),
 kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (§ 11 zákona č. 18/2018 Z. z.).

Prihlášku na zaradenie do pracovného pohovoru spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Pracovný pohovor – pedagogický asistent treba zaslať poštou do 10.02.2020 na adresu: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa alebo osobne do 15:30 hod.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo čas doručenia. Miesto a termín pracovného pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený telefonicky (predpokladaný dátum uskutočnenia výberového konania je 13.02.2020).

V Starej Ľubovni, 31. januára 2020

Mgr. Ján Rusiňák
riaditeľ

2020-01-31-SZS-sv_Anny-VK-Pedagogicky_asistent

 

Read more

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča Prešov – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre primárne vzdelávanie

 

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov, v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogického zamestnanca:

kategória PZ – učiteľ, podkategória PZ – učiteľ pre primárne vzdelávanie  

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú na zastupovanie počas materskej, resp. rodičovskej dovolenky na  87%  úväzok.    

Kvalifikačné predpoklady: (v zmysle zákona 138/2019 Z.z.):

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
  • doklady o vzdelaní – kópie
  • odporúčanie kňaza

Iné požiadavky a kritéria na uchádzačov:

  • bezúhonnosť, hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
  • komunikačné a organizačné schopnosti
  • počítačové znalosti PC (word, excel, power point)

Platové podmienky budú určené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti doručiť poštou na adresu CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov do 14.10.2019.

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria výberového konania.

Doplňujúce informácie je možné získať osobne v pracovných dňoch na riaditeľstve školy alebo emailom na zs@gojdic.eu.

V Prešove 24.9.2019                                                       Mgr. Júlia Šarišská                                                                                                                                                                                      riaditeľka školy

 Oznámenie o výberovom konaní

Read more

VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO RIADITEĽA GYMNÁZIA V HUMENNOM

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom, v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, 066 01 Humenné.

Viac informácií v prílohe.

výberové konanie Humenné

 

Read more

Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Prešov – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Podľa §11a ods.2 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Gymnázia bl. Pavla Petra
Gojdiča informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca pre úplné
stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou: Anglický jazyk a Občianska náuka – čiastočný
pracovný úväzok (18 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne).
Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie.
Nástup do zamestnania: 1. september 2019.
Kvalifikačné predpoklady
V zmysle § 7 a § 8 zákona č. 317/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
požadovaný stupeň vzdelania a v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. časť VII., ktorou sa
ustanovujú osobitné kvalifikačné požiadavky a požiadavky vzdelania pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo
školského zariadenia.
Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– kópie dokladov o vzdelaní
– profesijný životopis
– odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
– súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového pohovoru.
Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať výpis z registra trestov,
overené kópie o vzdelaní a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Platové podmienky budú určené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady je potrebné doručiť do 04. 07. 2019 do 14.00 hod. na adresu:
Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov.

Výberový pohovor sa uskutoční 08.07.2019 o 10:00 hod. v priestoroch Gymnázia bl. Pavla
Petra Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov.

V Prešove 19.06.2019

Mgr. Marianna Iľkovičová
riaditeľka školy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 8.júl

 

Read more

Špeciálna ZŠ v Starej Ľubovni – voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca

INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).
Názov zamestnávateľa: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa
Sídlo zamestnávateľa: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Kontakty: +421 917 332 111, szssvanny@gmail.com
Kategória PZ: učiteľ/ka na plný úväzok
Platové podmienky: príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z. – Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Dátum nástupu: od 01. septembra 2019
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v platnom znení v požadovanom študijnom odbore.
Ďalšie požiadavky a predpoklady:
• skúsenosť práce so žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
• dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti,
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
• IKT zručnosti, samostatná práca s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný profesijný životopis (s telefónnym a e-mailovým kontaktom),
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov (§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z.; príloha 1).
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné poslať poštou spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Pracovný pohovor – učiteľ do 17.06.2019 do 15:00 h. na adresu školy, alebo elektronicky na e-mailovú adresu školy.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo čas doručenia. Miesto a termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený telefonicky (predpokladaný dátum uskutočnenia pracovného pohovoru je 24.06.2018 od 8:00 h.).
V Starej Ľubovni, 04. júna 2019
Mgr. Ján Rusiňák
Riaditeľ

SZS-sv_Anny-Volne pracovne miesto_Učitel

Read more

Výberové konanie na funkciu riaditeľa CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka, Ul sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov.

Podrobnejšie informácie v prílohe: Výberové konanie CMŠ Bardejov
Read more

Výberové konania

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov.
Podrobnejšie informácie v prílohe tu

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Cirkevnej školy v prírode v Juskovej Voli, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej školy v prírode, Juskova Voľa 118.
Podrobnejšie informácie v prílohe tu

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Centra voľného času v Juskovej Voli, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Juskova Voľa 118.
Podrobnejšie informácie v prílohe tu
Read more

Výberové konanie na miesto asistenta na ŠZŠ sv. Anny v Starej Ľubovni

Špeciálna základná škola sv. Anny vyhlasuje výberové konanie na miesto pedagogického asistenta.

Kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):
 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika; v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov; v študijnom programe pedagogiky; v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer; v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo; v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávanie zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo; úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti; úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31.08.2012.
Ďalšie požiadavky a predpoklady:
 dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, komunikatívnosť,organizačné schopnosti,
 spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 IKT zručnosti, samostatná práca s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).
Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 štruktúrovaný profesijný životopis (s telefónnym a e-mailovým kontaktom),
 overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (§ 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.),
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (§ 9 ods.1 zákona č. 317/2009 Z. z.),
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z.).
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – pedagogický asistent treba poslať poštou do 23.08.2017 na adresu: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Miesto a termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený telefonicky (predpokladaný dátum uskutočnenia výberového konania je 28.08.2017).
V Starej Ľubovni 7. augusta 2017

Mgr. Ján Rusiňák, riaditeľ

 

2017-08-07-SZS-sv_Anny-VK-Pedagogicky_asistent

Read more