Výberové konanie na funkciu riaditeľa CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej materskej školy bl.

Výberové konanie na miesto asistenta na ŠZŠ sv. Anny v Starej Ľubovni

Špeciálna základná škola sv. Anny vyhlasuje výberové konanie na miesto pedagogického asistenta. Kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika; v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov;

Výberové konanie na miesto riaditeľa CZŠ sv. Juraja Svidník

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111,

Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni

Vyhlásenie výberového konania VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie