Archives for Aktivity našich škôl

Na našich školách otvorili nový školský rok 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka vo Svidníku 

Nový školský rok 2017/2018 sme otvorili archijerejskou svätou liturgiou o 8. hod. v Chráme Božej múdrosti vo Svidníku. Liturgiu slávil otec arcibiskup Ján Babjak SJ a kňazi dekanátu. Po skončení svätej liturgie sa všetkým prítomným prihovorila riaditeľka školy Katarína Hrižová. Zároveň predstavila prvákov, ktorých starší žiaci dekorovali medailou s logom školy – Jurkom. Prváci sa spolu s rodičmi a triednou pani učiteľkou presunuli do školy. Po skončení slávnosti sa zamestnanci školy stretli na spoločnom obede s otcom arcibiskupom Jánom.

Aj tento školský rok je naším prioritným cieľom budovať kvalitnú katolícku školu. Tak ako každý rok aj v tomto sa budeme opierať predovšetkým o Božiu pomoc, o pomoc nášho patróna sv. Juraja a našu nebeskú Matku. (RNDr. Katarína Hrižová)

IMG_1074 IMG_1162 IMG_1207 IMG_1249 IMG_1350

Otvorenie školského roka na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

V pondelok 4. septembra 2017 sme odštartovali  20. školský rok na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Po príhovore pána riaditeľa a slávnostných triednických hodinách sme sa presunuli do Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Otváraciu svätú liturgiu slúžil a Božím slovom nás povzbudil humenský vikár otec ThLic. PaedDr. Martin Zlacký. (PaedDr. Emil Jaroš)

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

Otvorenie šk. roka na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Po prázdninovom čase odpočinku nás opäť privítala školská realita. Žiaci, učitelia a zamestnanci Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča vstúpili do atmosféry školského roka 4. septembra 2017 o 9. hod. slávnostnou svätou liturgiou, ktorú v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa celebroval generálny vikár Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. Do nového školského roka sme tak vstúpili modlitbou, stíšením sa a s dôvernou prosbou o dary Svätého Ducha pri plnení nových povinností a úloh. Veľkým povzbudením bolo Božie slovo a príhovor otca Petríka, ktorý nás viedol k zamysleniu nad vlastnými postojmi. „Akou pôdou pre Božie slovo som ja? Skalnatou? Na kraji cesty? Či úrodnou?“ Povzbudil nás, aby sme sa nebáli stať sa úrodnou pôdou a všetkých nás uistil, že Boh je milosrdný a neprestane rozsievať, kým nezačneme prinášať úrodu. Učiteľov vyzval k trpezlivosti a žiakov k odhodlaniu byť zodpovednými a úspešnými. Všetkým prítomným zdôraznil potrebu žiť v srdci Cirkvi, aby sme mohli byť jej skutočnou a živou súčasťou. Slávnostné otvorenie šk. roka zavŕšilo radostné stretnutie a vzájomné objatia učiteľov, žiakov, priateľov. (Mgr. Henrieta Vlasatá)

IMG_5838 IMG_5839 IMG_5840 IMG_5845 IMG_5860

Špeciálna základná škola sv. Anny otvorila slávením liturgie nový školský rok

Špeciálna základná škola sv. Anny a Dom sv. Anny v Starej Ľubovni v pondelok 4. septembra 2017 slávnostne vstúpili do nového školského roka 2017/2018 svätou liturgiou v Chráme bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Svätú liturgiu slávil a v homílii sa prihovoril ICDr. Jurij Popovič, PhD., súdny vikár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, spolu s miestnym správcom farnosti otcom Jozefom Popikom. Pozvanie na slávnosť prijala aj PhDr. Soňa Gaborčáková, poslankyňa NR SR a zároveň odborná garantka Domu sv. Anny v Starej Ľubovni. Otec vikár v homílii povzbudil žiakov, rodičov, učiteľov a všetkých prítomných do nového školského roka. Zároveň ich v duchu podobenstva o rozsievačovi vyzval, aby ich srdce a duša neboli preniknuté sebectvom, pýchou a pôžitkárstvom, ale boli otvorené a zapálené službe druhým. Vyzval účastníkov liturgie, aby sa stali úrodnou pôdou, do ktorej Boh zasieva svoje slovo. Slávnostnú atmosféru vytvárali svojimi piesňami prijímatelia sociálnych služieb pri Dome sv. Anny pod vedením Bc. Moniky Markovičovej, ktorá je zároveň aj vedúcou Domu sv. Anny. Po skončení svätej liturgie sa rodičom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Ján Rusiňák a PhDr. Soňa Gaborčáková, ktorí povzbudili rodičov k otvorenému spoločenstvu a vzájomnej spolupráci školy a Domu sv. Anny. V mene všetkých prítomných sa poďakovali kňazom za odslúženie svätej liturgie. (Mgr. Mária Starinská)

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5

Začiatok šk. roka na Cirkevnej základnej škole s materskou školou v Prešove

V pondelok 4. septembra 2017 sa otvorili brány všetkých škôl na Slovensku. Aj pedagógovia našej CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove s radosťou očakávali svojich žiakov. Po dvojmesačnom oddychu sa všetci zišli na slávnostnej svätej liturgii v Chráme Povýšenia sv. Kríža, kde Bohu spoločne ďakovali za dni oddychu a prosili ho o posilu do ďalšieho školského roka. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Dipl.-Theol.Univ. Peter Lach, kancelár ABÚ v Prešove. Liturgiu spevom viedol školský zbor. V závere svätej liturgie p. riaditeľka Mgr. Júlia Šarišská slávnostne privítala v našom školskom spoločenstve nových žiakov – prvákov. (Mgr. Júlia Šarišská)

IMG_6052 IMG_6067 IMG_6071 IMG_6078 IMG_6109

 

Read more

Dobrodružná expedícia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

13.– 14. júna 2017 tím študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom zapojených v programe Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award – DofE) zavŕšil šesťmesačné úsilie o naplnenie podmienok na získanie tejto ceny. Študenti sa rozvíjali v troch oblastiach, a to: rozvoj talentu, športu a v dobrovoľníckej činnosti. Štvrtou podmienkou získania DofE je práve dobrodružná expedícia. Má za úlohu podporiť zmysel pre dobrodružstvo a objavovanie počas expedície podniknutej v skupine, taktiež získanie nových schopností, sebavedomia a zodpovednosti za vlastné konanie. Tento cieľ sa rozhodli títo mladí ľudia realizovať v oblasti Vysokých a Belianskych Tatier. Vedúcim programu bol PaedDr. Emil Jaroš, hodnotiteľom dobrodružnej expedície Mgr. Peter Kovaľ.

PaedDr. Emil Jaroš

foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15

Read more

Špeciálna základná škola sv. Anny a Dom sv. Anny otvorili svoje brány

  1. júna 2017 Špeciálna základná škola sv. Anny a Dom sv. Anny privítali medzi sebou desiatky návštevníkov a pozvaných hostí, ktorí prišli zažiť atmosféru oboch inštitúcií, blízkosť spoločenstva ľudí, ktorým patrí Božie kráľovstvo, kde sa nemožné stáva možným.

V úvode privítala všetkých prítomných Bc. Monika Markovičová – vedúca Domu sv. Anny. Otvorenie pokračovalo slávnostným príhovorom PhDr. Sone Gaborčákovej – odbornej garantky Domu sv. Anny a zároveň poslankyne NR SR. Slávnostnú bodku za príhovormi dal riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny Mgr. Ján Rusiňák, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol kooperáciu školy a DSS. Všetkých prítomných „pozval do kuchyne, ktorá je srdcom rodiny, aby sa všetci nadýchali jej vône, zažili jej atmosféru a niečo z nej aj ochutnali“. Pán riaditeľ zaželal všetkým, aby sa „cítili v tento deň príjemne, prijato – jednoducho ako doma“. Svoj príhovor zakončil modlitbou Otče náš.

Po slávnostných príhovoroch nasledoval kultúrny program. V kultúrnom programe na úvod vystúpili žiaci a zamestnanci ŠZŠ sv. Anny, deti a zamestnanci z DsA. Všetkým prítomným sa predviedli v rozprávke Ako išlo vajce na vandrovku a zároveň v ukazovačke Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje. Počas vystúpenia bolo vidno na žiakoch a zamestnancoch veľké nasadenie a zanietenie, ktoré bolo odmenené veľkým potleskom. Prijímatelia sociálnych služieb z DSS si pripravili predstavenie s názvom Farby a niektorí mladí ukázali aj svoje tanečné kreácie v country tanci.

Počas Dňa otvorených dverí mali návštevníci možnosť zúčastniť sa na vyučovacom procese v ŠZŠ sv. Anny alebo byť účastní na prebiehajúcich terapiách (sociálnej, pracovnej, snoezelen a v chránenej dielni), ktoré DSS poskytuje. Na záver vydarenej akcie vystúpili sokoliari.

Veľké ďakujeme patrí všemohúcemu Bohu za jeho ochranu, požehnanie, posilu v ťažkostiach a jeho dary, ktoré nám všetkým deň čo deň udeľuje. Zároveň sme vďační všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a prišli medzi nás. Tešíme sa na vás opäť niekedy nabudúce.

002 003 004 008 009 010 P1190614

Read more

Deň rodiny v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja

  1. júna o 16.00 hod. sa v CZŠ sv. Juraja začal Deň rodiny, ktorý sa niesol v duchu myšlienky RODINA JE KOTVA V BÚRKACH ŽIVOTA. Súčasťou tohto dňa bolo slávnostné otvorenie úspešného projektu podporeného nadáciou SPP – Kyslíková cesta pre malých i veľkých. V hlavnej časti Dňa rodiny sme vtiahli rodičov do diania v škole, do zdieľania  spoločných radostí a zážitkov priamo s deťmi a učiteľmi. Každý, kto mal chuť si zasúťažiť, dostal plán s úlohami. Po ich splnení súťažiaci získali sladkú odmenu a našli poklad ukrytý v tajničke  –RODINA. Aby nikto nebol hladný a smädný, v školskej eko-triede bol pripravený chutný guľáš a čapovaná kofola. Celkovú atmosféru dňa sprevádzali melódie piesní, ktoré o 18.00 hod. vystriedal v našom miniamfiteátri koncert bratislavskej gospelovej skupiny Lámačské chvály. Každý si našiel to svoje a my sme spolu s nimi spievali a ďakovali za požehnaný deň i večer. Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie tvorivé aktivity školy, rodiny a farnosti. Zároveň sa chceme srdečne poďakovať aj našim sponzorom, ktorými boli: Vermex reštaurácia, Martina Horochoničová a pekáreň Šandal.P1190614
Read more

Fašiangový karneval v ŠZŠ v Starej Ľubovni

Berte masky, je tu bál – fašiangový karneval  

16. februára 2017 sa v Špeciálnej základnej škole sv. Anny v Starej Ľubovni konal očakávaný fašiangový karneval. Žiaci a zamestnanci sa v tento deň premenili na naozajstné rozprávkové postavičky. Triedy vyzdobené farebnými girlandami a balónmi ožili smiechom, veselou hudbou a tancom. Všetky masky si spolu zatancovali. Na záver každá maska dostala sladkú odmenu. Zábava bola dobrá, ale najdôležitejšie je, že nechýbali rozžiarené očká detí.

DSC06329DSC06099 - kópiaDSC06115 - kópiaDSC06085 - kópiaDSC06089 - kópiaDSC06090

Read more

Zábavné popoludnie v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku

V nedeľu 26. februára 2017 pripravili zamestnanci školy v spolupráci s rodičovským spoločenstvom zábavné popoludnie pre malých i veľkých. Začali sme spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala profesionálna klauniáda v podaní Jančiči. Ďalej boli pripravené aktivity: tvorivá dielňa, kráľovstvo stavebníc, enter zábava, pedalkáry, stolný hokej a mnohé ďalšie.

Tí, ktorí radi súťažia, si mohli zmerať svoje sily vo florbalovom turnaji rodín a v stolnom tenise. Najúspešnejší si odniesli diplom, pohár a sladkosti.

V školskej jedálni bolo pripravené občerstvenie i guľáš, ktorý pripravili naše kuchárky. V škole bolo celé popoludnie rušno, o zábavu pre deti bolo postarané, rodičia i hostia si mohli vychutnať čas pri káve, navzájom sa spoznávať. Každý, kto vydržal do konca, bol odmenený sladkým prekvapením.

Sme radi, že aj takýmito stretnutiami môžeme prispieť k tomu, aby sa rodiny navzájom stretávali a trávili spoločne voľný čas.

Read more

Mikuláš v ŠZŠ sv. Anny v Starej Ľubovni

V utorok 6. decembra 2016 zavítala mikulášska nálada aj do Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je obyčajný deň. Žiaci a zamestnanci školy svätého Mikuláša trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho aj pekné pesničky a básničky. Výslužku v podobe sladkostí si určite zaslúžili. Svätý Mikuláš svojím príchodom priniesol adventnú atmosféru a nádych Vianoc, najkrajších sviatkov roka.007

004 t_002 t_003 t_004 006001

Read more

Misijný koláč

Mesiac október je aj misijným mesiacom. V CZŠ sv. Juraja po misijnej nedeli zorganizovali deti, učitelia a zamestnanci dobročinnú akciu – Misijný koláč.

V určený deň deti doniesli do školy zopár kúskov z nedeľného koláča a za symbolickú cenu ich ponúkali svojim spolužiakom.

Škola každoročne žije misiou. Za takto predané koláče deti získali hotovosť, ktorá bude poukázaná na Pápežské misijné diela detí.

Niekto povedal: „Nečakaj na svoj deň, na svoj veľký čin, každá chvíľka sa ti ponúka.“

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Read more