Archives for Aktivity našich škôl

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ v Bardejove

Aby sa mohla naša škôlkarská rodina v budúcom školskom roku rozrásť o novú triedu, nové deti a pani učiteľky, prišlo ukončenie školského roka v Cirkevnej materskej škole bl. Vasiľa Hopka v Bardejove o čosi skôr. Predškoláci sa na rozlúčku s materskou školou zodpovedne pripravovali. Každý predškolák si poctivo nacvičoval svoju básničku a spoločné pesničky, aby mohol ukázať, že je pripravený prekročiť brány materskej školy a zasadnúť do školských lavíc. S malou trémou i slzičkou v oku sa deti predviedli pred mladšími kamarátmi i rodičmi. Po dojímavom programe a rozlúčení s mladšími kamarátmi a pani učiteľkami na deti čakala sladká odmena v podobe ihriskovej párty. Počas rozlúčky s predškolákmi sme odprevadili deti našej Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove na prázdniny so slávnostným požehnaním od kňaza otca Erika, ktorý nás sprevádzal počas celého školského roka. Modlitbou k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi sme vyslovili úprimné prosby o jeho príhovor. Nech sa blahoslavený Vasiľ Hopko  prihovára za našu cirkevnú materskú školu, jej deti, zamestnancov i rodičov a rodinných príslušníkov, ktorej je patrónom. Všetkým prajeme krásne prázdniny a tešíme sa opäť v septembri.

Mgr. Jana Kolcunová

Read more

Štúdium na Spojenej škole bl. biskupa Gojdiča v Prešove – základná škola, materská škola

Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove  vám ponúka kvalitné vzdelávanie s bohatou školskou i mimoškolskou činnosťou a zodpovednú výchovu žiakov v duchu katolíckej viery. Zápis na šk. rok 2021/2022 sa uskutoční pre materskú školu v termíne od 15.04.2021 do 31.05.2021. Zápis na základnú školu sa uskutoční v termíne od 01.04.2021 do 30.04.2021. Zápisy sú elektronickou formou.
Bližšie informácie nájdete na plagáte.
Read more

Tvorivý marec v Spojenej škole bl. biskupa Gojdiča v Prešove

Celý mesiac marec mali možnosť žiaci prvého stupňa Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča v Prešove ukázať svoju lásku ku knihám a literatúre. Svoj vzťah k čítaniu preukázali rôznymi aktivitami. Žiaci nižších ročníkov tvorili a prezentovali svoju obľúbenú prvú rozprávkovú knihu. Tretiaci sa zahrali na malých spisovateľov a svojimi príbehmi potešili svojich spolužiakov. A napokon štvrtáci ukázali svoje tvorivé schopnosti v aktivite s názvom Čo sme sa naučili vo štvrtom ročníku. Umelecké diela našich tvorivých spisovateľov a umelcov si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

(Mgr. Miroslava Magdová)

Foto: Mgr. Peter Olejár

Read more

Ponuka štúdia na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní štvorročný študijný odbor a bilingválny (slovensko-anglický) študijný odbor, na ktorý sa môžu hlásiť aj uchádzači z ôsmeho ročníka. Prihlášky sa podávajú do 16. apríla 2021. Pripomíname, že žiak deviateho ročníka si môže podať prihlášku na štvorročné štúdium aj na bilingválne štúdium. Ponúkané študijné odbory sú postavené na 22-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania, v príjemnom prostredí a na princípoch kresťanskej viery. Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na webe gjzhe.edupage.org alebo facebooku školy.

 

 

Read more

Rozprávkový karneval v bardejovskej škôlke

Keď sa po dlhších prázdninách opäť otvorili brány Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove, deti ani pani učiteľky nezaháľali a s veľkou chuťou sa pustili do práce. Obdobie fašiangov  je spojené so zábavou a radosťou. Inak to nie je ani v našej škôlke a každoročne sa deti i pani učiteľky na krátku chvíľu premenia na rôzne rozprávkové postavy, zvieratká či iné masky. Vstup do triedy v štvrtkové ráno bol iný ako po ostatné dni. Pri dverách deti nevítala pani učiteľka, ale veľká dominová kocka, vchodom neprechádzali deti, ale rôzne rozprávkové postavy, zvieratká či masky rôzneho druhu. Naša trieda sa na celý deň zmenila na karnevalovú sálu, v ktorej sa ruka v ruke všetci spoločne zabávali. Po veselom predpoludní si všetky masky trošku oddýchli, aby nabrali síl a pokračovali v zábave aj popoludní. Aj napriek tomu, že tohtoročný karneval bol trošku iný ako tie ostatné, si ho deti i pani učiteľky naplno užili.

(Mgr. Jana Kolcunová)

Read more

Webinár o využití IKT pri dištančnom a prezenčnom vzdelávaní v špeciálnych školách

 

Vo štvrtok 21.01.2021 sa v spolupráci so ŠZŠ sv. Anny uskutočnil bezplatný webinár od Pinf Hry, o. z., na tému využitia IKT pri dištančnom a prezenčnom vzdelávaní v špeciálnych školách. V úvode autor didaktickej pomôcky PINF HRY Ondrej Vrábel v krátkosti predstavil aplikáciu a priblížil myšlienku jej vzniku. Následne prevzal slovo špeciálny pedagóg Mgr. Lukáš Maček, ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s touto didaktickou pomôckou a názorne predviedol jej širokospektrálne využitie v edukačnom procese na špeciálnych školách, a to najmä u detí s B a C variantom. Vyzdvihol možnosti prepojenia viacerých predmetov v rámci jednej hry, ako i možnosti nácviku sociálnych zručností. Ukázal, ako sa žiaci vedia dopracovať od ovládania aplikácie na interaktívnej tabuli k samostatnej práci na tablete.

Na záver bol vytvorený priestor na otázky, ku ktorým sa obaja prednášajúci vyjadrili.

Záznam z webináru si môžete opätovne pozrieť  na odkaze https://www.pinfhry.org/webinar/ .

(Mgr. Lenka Miklušová)

 

Read more

Ponuka bilingválneho štúdia – gymnázium Humenné

Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní okrem štvorročnej formy  aj bilingválny študijný odbor (slovensko-anglický). Výučba anglického jazyka je podporená anglickým native lektorom (súčasť nášho pedagogického zboru). V anglickom jazyku sa vyučujú predmety: biológia, geografia, fyzika, katolícke náboženstvo, tvorba projektov, telesná výchova a umenie a kultúra. Ponúkaný odbor 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium (anglické) je postavený na 22-ročných skúsenostiach vyučovania cudzích jazykov, v príjemnom prostredí a na princípoch kresťanskej viery. Na študijný odbor môžu byť po splnení prijímacích kritérií prijatí uchádzači z ôsmeho aj deviateho ročníka. V blízkosti školy je možnosť internátneho ubytovania a celodenného stravovania. Prihlášky sa podávajú do 28. februára 2021, prijímacie skúšky sa uskutočnia 5. mája 2021. Viac informácií môžete získať na webe školy (gjzhe.edupage.org).

 

 

 

 

Read more

Projektové vyučovanie – spracovanie ľanu

Na základe dlhodobej spolupráce oslovilo Ľubovnianske múzeum Špeciálnu základnú školu sv. Anny, tentoraz s participáciou a zámerom sprístupniť skanzen ľuďom s autizmom. Projektové vyučovanie predchádzalo množstvo príprav, aby bol spomínaný projekt šitý na mieru.

Špeciálna pedagogička Mgr. A. Michnová spolupracovala s lektorkou A. Konkoľovou. Na základe jej prednášky o spracovaní ľanu vytvorila koncept vyučovacej hodiny, vizuál skanzenu a fotopostup jednotlivých činností. Spoločne pripravili štruktúru miestnosti a úloh pre žiakov tak, aby boli čitateľné a zrozumiteľné. Pomôcky potrebné na spracovanie ľanu boli prispôsobené, aby boli bezpečné, a žiaci si ich mohli vyskúšať.

V piatok sme spoločne so žiakmi navštívili Ľubovniansky skanzen. Žiaci dostali pri príchode vizuálny plán skanzenu vo forme magnetiek, ktoré si mohli presúvať a vidieť, kde sa práve nachádzame. Drevenica, v ktorej sa prednáška o spracovaní ľanu konala, bola špeciálne upravená a prispôsobená špecifikám žiakov s autizmom. Tí spoločne s pedagógmi počúvali a neskôr si i vyskúšali samotné spracovanie ľanu. Projektové vyučovanie bolo zaujímavé a žiaci prejavili radosť nielen zo samotného zážitkového učenia, ale aj z ľanových vrecúšok plných prekvapení, ktoré na záver dostali ako odmenu. Projektové vyučovanie splnilo svoj účel a urobili sme ním prvý krok k sprístupneniu skanzenu ľudom s autizmom.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s Ľubovnianskym skanzenom a veríme, že budúcu akciu budeme môcť realizovať s viacerými žiakmi a bez obmedzení.

(Mgr. Silvia Dziaková)

Foto: Mgr. Ján Rusiňák

Read more