OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Špeciálna základná škola sv. Anny týmto oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu –
pedagogický asistent, v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”

Kvalifikačné predpoklady
 v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktoré sú uvedené v Prílohe č.6
Platové podmienky
 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky a predpoklady:
 dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti,
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 IKT zručnosti, samostatná práca s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).
Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 štruktúrovaný profesijný životopis (s telefónnym a e-mailovým kontaktom),
 kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (§ 11 zákona č. 18/2018 Z. z.).

Prihlášku na zaradenie do pracovného pohovoru spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Pracovný pohovor – pedagogický asistent je potrebné zaslať poštou do 15.07.2021 na adresu: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa, alebo osobne do 15:30 hod.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo čas doručenia. Miesto a termín pracovného pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený telefonicky (predpokladaný dátum uskutočnenia výberového konania je 06.08.2021).

V Starej Ľubovni, 15. júna 2021

Mgr. Ján Rusiňák, MBA
riaditeľ

 

2021-06-15-SZS-sv_Anny-VK-Pedagogicky_asistent