V zmysle § 84 a odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov : Cirkevná materská škola bl.Vasiľa Hopka Bardejov

Kontakt: Mgr. Jana Kolcunová, riaditeľka, cmsblvasilahopka@gmail.com

Kategória zamestnanca: učiteľ

Podkategória zamestnanca: učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady: žiadosť, štruktúrovaný životopis, motivačný list, fotokópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním údajov podľa zákona 18/2018 Z. z., čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky: odporúčanie miestneho kňaza, komunikatívnosť, ovládanie štátneho jazyka, práca s PC na užívateľskej úrovni (Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, práca s internetom), spoľahlivosť, flexibilita

Informácia o plate: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe

Termín nástupu: 01.09.2021

Pracovné podmienky: 100% úväzok, na dobu určitú do 31.08.2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Ďalšie informácie: požadované dokumenty doručiť do 13.08.2021 e-mailom, poštou alebo osobne

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.