Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní štvorročný študijný odbor a bilingválny (slovensko-anglický) študijný odbor, na ktorý sa môžu hlásiť aj uchádzači z ôsmeho ročníka. Prihlášky sa podávajú do 16. apríla 2021. Pripomíname, že žiak deviateho ročníka si môže podať prihlášku na štvorročné štúdium aj na bilingválne štúdium. Ponúkané študijné odbory sú postavené na 22-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania, v príjemnom prostredí a na princípoch kresťanskej viery. Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na webe gjzhe.edupage.org alebo facebooku školy.