Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov, v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogického zamestnanca:

kategória PZ – učiteľ, podkategória PZ – učiteľ pre primárne vzdelávanie  

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú na zastupovanie počas materskej, resp. rodičovskej dovolenky na  87%  úväzok.    

Kvalifikačné predpoklady: (v zmysle zákona 138/2019 Z.z.):

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
  • doklady o vzdelaní – kópie
  • odporúčanie kňaza

Iné požiadavky a kritéria na uchádzačov:

  • bezúhonnosť, hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
  • komunikačné a organizačné schopnosti
  • počítačové znalosti PC (word, excel, power point)

Platové podmienky budú určené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti doručiť poštou na adresu CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov do 14.10.2019.

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria výberového konania.

Doplňujúce informácie je možné získať osobne v pracovných dňoch na riaditeľstve školy alebo emailom na zs@gojdic.eu.

V Prešove 24.9.2019                                                       Mgr. Júlia Šarišská                                                                                                                                                                                      riaditeľka školy

 Oznámenie o výberovom konaní