CZŠ s MŠ a Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča Prešov

Školský rok 2019/20 začali žiaci CZŠ s MŠ a Gymnázia blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove slávnostnou svätou liturgiou v chráme Povýšenia svätého Kríža. Predsedal jej ICLic. Jaroslav Pasok.

Stalo sa krásnou tradíciou, že sa na svätej liturgii zúčastňujú aj rodičia detí prvého stupňa ZŠ. Chrám bol zaplnený do posledného miestečka. Prvácke obavy z nového, nepoznaného sa čoskoro rozplynuli. Bol to požehnaný čas v Božej prítomnosti. Otec Pasok sa prihovoril všetkým, od najmladších po najstarších. Spomenul nedávne prázdniny, ale zdôraznil potrebu vzdelávania, sprevádzanú často nepopulárnym vysedávaním nad učebnicami. Učitelia a rodičia majú spoločný záujem, výchovu a vzdelávanie detí podľa Božích prikázaní. Nezabudnuteľný zážitok sprostredkoval aj študentský spevácky zbor pri Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča pod vedením sestry Ivany.

Na záver sa prítomným prihovorili obidve riaditeľky škôl.

(Mgr. Marta Gromošová)

 

CMŠ bl. Vasiľa Hopka Bardejov

V pondelok 2. septembra 2019 sa po uplynutých letných mesiacoch opäť zaplnili priestory Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove deťmi a ich rodičmi. Od rána prichádzali spoločne s radosťou, ale aj s očakávaním, čo sa v škôlke zmenilo a čo si pre nich pani učiteľky pripravili. Nové deti, ktoré nastúpili do cirkevnej materskej školy prvýkrát, prichádzali s očakávaním i malou slzičkou v očku z odlúčenia od mamky a ocka. Všetky deti našej škôlky následne prijali požehnanie od kňazov, ktorí našu škôlku duchovne sprevádzajú počas celého školského roka. Na záver nám duchovní otcovia posvätili priestory našej Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove a na príhovor nášho patróna bl. Vasiľa Hopka vyprosovali deťom i všetkým zamestnancom úspešný nový školský rok 2019/2020.

(Mgr. Jana Kolcunová)

 

ŠZŠ sv. Anny Stará Ľubovňa

Do nového školského roka 2019/2020 vstúpili žiaci, rodičia a zamestnanci ŠZŠ sv. Anny svätou liturgiou v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Otváraciu svätú liturgiu slávil a svojím slovom povzbudil protosynkel Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. spolu so správcom farnosti MUP otcom Ondrejom Pacákom a správcom Farnosti bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča otcom Jozefom Popíkom. Sme radi, že aj s týmito kňazmi môže naša škola úzko spolupracovať. Svätú liturgiu sprevádzal spevácky zbor Domu sv. Anny. Po skončení liturgie sa žiakom a rodičom prihovoril riaditeľ ŠZŠ sv. Anny Mgr. Ján Rusiňák, ktorý informoval o rozdelení žiakov a učiteľov do jednotlivých tried, o aktuálnych zmenách a povzbudil všetkých k úspešnému štartu do nového školského roka.

(Mgr. Miroslava Demčáková)

 

 

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné

V pondelok 2. septembra 2019 sme na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom slávnostne otvorili už dvadsiaty prvý školský rok v jeho histórii. Ráno o ôsmej hodine všetkých žiakov svojím príhovorom privítal pán riaditeľ Emil Jaroš. Potom nasledovala triednická hodina, kde sa zišli celé triedne kolektívy po dvojmesačnej pauze. O 9:00 sa začala svätá liturgia, ktorú slúžil otec vikár Martin Zlacký. Posilnení Božím slovom a Eucharistiou sa žiaci pobrali domov. Kolektív pedagógov sa stretol ešte pri spoločnom obede.

(Mgr. Ema Jarošová)

 

 

CZŠ sv. Juraja Svidník

V pondelok 2. septembra o 8.00 hodine sa v chráme Božej múdrosti konala slávnostná svätá liturgia pri príležitosti otvorenia nového školského roka CZŠ sv. Juraja vo Svidníku. Svätú liturgiu slávil dekan farnosti otec Radovan Kuzmiak spolu s kňazmi dekanátu. Po liturgií otec Radovan požehnal prvácke aktovky. Potom nasledoval príhovor pani riaditeľky, ktorá predstavila prvákov, privítala ostatných žiakov, zamestnancov a rodičov. Prváci sa spolu s rodičmi presunuli do školy a zasadli do svojej novej triedy, kde ich privítala triedna p. učiteľka. Veríme, že sa našim najmenším ich prvý deň v škole páčil. Všetkým žiakom prajeme požehnaný školský rok.

(RNDr. Katarína Hrižová)