OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Podľa § 11a ods. 2 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Gymnázia bl. Pavla Petra
Gojdiča informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca pre úplné
stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou: Chémia a Biológia – čiastočný pracovný úväzok
(13 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne).
Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ.
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Nástup do zamestnania: 1. september 2019
Kvalifikačné predpoklady
V zmysle § 7 a § 8 zákona č. 317/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
požadovaný stupeň vzdelania a v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. časť VII., ktorou sa
ustanovujú osobitné kvalifikačné požiadavky a požiadavky vzdelania pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo
školského zariadenia.
Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– kópie dokladov o vzdelaní
– profesijný životopis
– odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
– súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového pohovoru.
Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať výpis z registra trestov,
overené kópie o vzdelaní a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Platové podmienky budú určené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady je potrebné doručiť do 21. 08. 2019 do 14.00 hod. na adresu:
Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov.
Výberový pohovor sa uskutoční 23.08.2019 o 10:00 hod. v priestoroch Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov.
V Prešove 11.07.2019                                                                                                     Mgr. Marianna Iľkovičová
riaditeľka školy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste CHE, BIO