INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).
Názov zamestnávateľa: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa
Sídlo zamestnávateľa: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Kontakty: +421 917 332 111, szssvanny@gmail.com
Kategória PZ: učiteľ/ka na plný úväzok
Platové podmienky: príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z. – Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Dátum nástupu: od 01. septembra 2019
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v platnom znení v požadovanom študijnom odbore.
Ďalšie požiadavky a predpoklady:
• skúsenosť práce so žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
• dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti,
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
• IKT zručnosti, samostatná práca s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný profesijný životopis (s telefónnym a e-mailovým kontaktom),
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov (§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z.; príloha 1).
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné poslať poštou spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Pracovný pohovor – učiteľ do 17.06.2019 do 15:00 h. na adresu školy, alebo elektronicky na e-mailovú adresu školy.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo čas doručenia. Miesto a termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený telefonicky (predpokladaný dátum uskutočnenia pracovného pohovoru je 24.06.2018 od 8:00 h.).
V Starej Ľubovni, 04. júna 2019
Mgr. Ján Rusiňák
Riaditeľ

SZS-sv_Anny-Volne pracovne miesto_Učitel