Riaditeľstvo Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že v prijímacom konaní na školský rok 2019/2020 ponúka uchádzačom o štúdium okrem štvorročnej formy  jednu triedu anglickej bilingválnej sekcie. Študenti bilingválnej sekcie už študujú na našej škole, ukážku ich práce s anglickým native lektorom (súčasť nášho pedagogického zboru) si môžete pozrieť vo videogalérii na webe školy. V anglickom jazyku sa vyučujú predmety: biológia, geografia, fyzika, katolícke náboženstvo, tvorba projektov, telesná a športová výchova a umenie a kultúra. Taktiež predpokladáme, že v budúcnosti sa rozšíri počet predmetov vyučovaných v anglickom jazyku. Ponúkaný odbor 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium (anglické) je postavený na dvadsaťročných skúsenostiach vyučovania cudzích jazykov, v príjemnom prostredí a na princípoch kresťanskej viery. Na študijný odbor môžu byť po splnení prijímacích kritérií prijatí uchádzači z ôsmeho a deviateho ročníka. V blízkosti školy je možnosť internátneho ubytovania a celodenného stravovania. Prihlášky sa podávajú do 28. februára. Prijímacie skúšky budú 19. marca 2019. Zároveň ponúkame možnosť bezplatných prípravných kurzov na prijímacie skúšky, ktoré budú 2. marca 2019. Viac informácií získate na webe školy gjzhe.edupage.org .

PaedDr. Emil Jaroš, zastupujúci riaditeľ