V pondelok 05.11.2018 si deti a žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, študenti Gymnázia bl. P. P. Gojdiča, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, rodičia i sympatizanti našich cirkevných škôl pripomenuli výročie blahorečenia biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM (Rím 2001).
Slávnosť sviatku škôl sa začala v Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov v Prešove duchovným slovom upriameným na veľkého človeka – muža zlatého srdca. Hlboké slová umocnili piesne a hudobný sprievod študentského speváckeho zboru gymnázia. Po nich nasledovala svätá liturgia, ktorú slúžil protosynkel Prešovskej archieprachie Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. spolu s otcom Rastislavom Bakom, protopresbyterom Prešovského protopresbyterátu a ďalšími kňazmi. Medzi pozvanými hosťami boli PhDr. Adriana Matoľáková, PhD., riaditeľka Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu v Prešove, PaedDr. ThLic. Eva Sopková, metodička Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu v Prešove, sr. Sofia Slavomíra Lebedovičová, generálna predstavená Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, sr. Petra Eva Sičáková, provinciálna predstavená kongregácie, a tiež dvaja novokňazi – otec Ján Dvorščák a otec Dominik Gromoš, absolventi gymnázia.
Po svätej liturgii otec Petrík posvätil ikonu Narodenia Ježiša Krista, ktorú napísala študentka 3. ročníka Adriána Cenkerová v rámci svojej ročníkovej práce. V závere slávnosti túto ikonu odovzdala riaditeľke gymnázia Ing. Helene Čitbajovej ako dar škole. Ikona bude umiestnená v školskej kaplnke nad žertveníkom.