Žiaci a pedagógovia ŠZŠ sv. Anny prijali v stredu 17.10.2018 pozvanie na korunováciu kráľa na Ľubovnianskom hrade.

Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom vyhlásili súťaž Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí… Súťažiaci si mohli vybrať z troch súťažných odborov − výtvarného, literárneho a audiovizuálneho, z ktorých každá časť mala niekoľko podskupín. Veľkou motiváciou pre žiakov ŠZŠ sv. Anny bol majestátny Ľubovniansky hrad, ktorý sa vypína nad Starou Ľubovňou. Žiaci a pedagógovia ŠZŠ sv. Anny nezaháľali a v rámci vyučovacích hodín pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy začali tvoriť model Korunovačné klenoty. Na tejto práci sa najviac podieľal žiak Adam, ktorý v spolupráci s pedagógmi vytvorili výtvarné dielo. Na podložku vymodelovali tri symboly kráľovskej moci − korunu, žezlo a kráľovské jablko, pozadie tvoril Ľubovniansky hrad. Porotcovia hodnotili celkovo 182 diel, pričom kládli dôraz na spojitosť s Ľubovnianskym hradom, technikou, ktorá bola použitá a samotným umeleckým dojmom. Výtvarné dielo Korunovačné klenoty bolo ocenené špeciálnou cenou Korunovácia kráľa.

Na Ľubovnianskom hrade všetkých privítala a zároveň jednotlivými stanovišťami sprevádzala zamestnankyňa hradu, ktorá bola oblečená v dobovom kostýme. Pre žiakov si pripravila hrové aktivity a zábavnou formou ich oboznámila s históriou hradu. Za splnené úlohy dostali papierové koruny, ktoré si mali dobre odložiť. Na poslednom stanovišti sa nachádzal pán kráľ, ktorý tvrdo spal. Žiaci a pedagógovia mali dôležitú úlohu. Povedať jednoduchú básničku, aby sa pán kráľ zobudil. Ten sa ihneď prebral a tým sa rozžiarili tváre všetkých prítomných. Vyvrcholením tejto aktivity bola slávnostná korunovácia „nového kráľa“. Stal sa ním žiak ŠZŠ sv. Anny, ktorý vyhral súťaž. Kráľ Adam odišiel domov s darovanou korunou.

Po krásne prežitom dni všetci zúčastnení odišli spokojní a odhodlaní zapájať sa do ďalších súťaží.

 

(Mária Starinská, Silvia Dziaková)