V stredu 20. júna 2018 sa v Špeciálnej základnej škole sv. Anny v Starej Ľubovni uskutočnil odborný seminár, ktorý bol určený rodičom, asistentom učiteľa, pedagógom, zamestnancom centier a domovov sociálnych služieb, ktorí pracujú s deťmi s PAS. Tento seminár sa realizoval za pomoci Domu sv. Anny v Starej Ľubovni a Súkromnej spojenej školy v Prešove.

Myšlienka zorganizovať podujatie vznikla na základe opakovaných požiadaviek zo strany rodičov a pedagógov získať základné informácie o poruchách autistického spektra a práci s takýmito deťmi.

V úvodnom bloku vystúpil so svojou prednáškou riaditeľ ŠZŠ sv. Anny Mgr. Ján Rusiňák, ktorý prítomných voviedol do problematiky PAS a hovoril o možnostiach pomoci deťom s PAS.

V druhom bloku Mgr. Anežka Michnová, špeciálna pedagogička ŠZŠ sv. Anny, oboznámila prítomných so špecifikáciou práce so žiakmi s PAS. V poslednom, treťom bloku sa so svojou prednáškou na tému Využitie princípov senzorickej integrácie u detí s PAS podelila Mgr. Aneta Rabadová, špeciálna pedagogička Súkromnej spojenej školy v Prešove. Na záver seminára riaditeľ školy Mgr. Ján Rusiňák všetkým prítomným poďakoval za účasť a povzbudil ich k práci s takýmito žiakmi. Zároveň povedal o vízii ďalších možných seminárov, ktoré plánuje ŠZŠ sv. Anny realizovať.

(Mária Starinská)