CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa žiaci oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku.
CZŠ sv. Juraja vo Svidníku chce poskytnúť terajším i budúcim žiakom kvalitné vzdelanie, preto sme sa v školskom roku 2017/2018 zapojili do projektu Didaktická efektívnosť metódy CLIL vo vzdelávaní. V tomto školskom roku sa touto metódou vyučujú tieto predmety: 1. A – matematika, 2. A – matematika, 3. A – informatika, 4. A – prírodoveda a vlastiveda, 5. A – geografia, 6. A – biológia, 7. A – informatika.
Prečo práve CLIL?
Pri metóde CLIL má materinský jazyk vo vyučovaní prvotné miesto. Vyučovacia hodina vedená pomocou tejto metódy zahŕňa používanie dvoch jazykov, a to materinského jazyka, ktorý je dominantný, a cudzieho jazyka. Hlavné informácie sú podávané v materinskom jazyku, ale niektoré aktivity (brainstorming, pracovné listy, doplňovačky, tajničky…) prebiehajú v cudzom jazyku. Žiak je hodnotený výhradne z obsahu učiva a nie z rozsahu zvládnutia jazykových vedomostí a zručností. Tým sa vytvorí prostredie, kde sa žiak prestane sústreďovať na jazyk a začne sa zameriavať na vyučovaný predmet. Samozrejme, že žiaci majú cudzí jazyk – anglický jazyk aj ako samostatný predmet so zvýšeným počtom hodín.
Takáto vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk.
Aké výhody prináša CLIL?
Celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cudzom jazyku, zvýšenú motiváciu pri učení cudzích jazykov , zvýšenie plynulosti vyjadrovania, širší rozsah slovnej zásoby, aktívne zapájanie sa na hodinách cudzích jazykov, uplatňovanie medzipredmetových vzťahov a spätnej väzby na hodinách jazykov. CLIL dokáže urobiť skutočne veľa, zvyšuje ochotu, chcenie a schopnosť učiť sa oboje – cudzí jazyk i nejazykový predmet.
CLIL je výborným spôsobom, ako naučiť deti v cudzom jazyku nie iba hovoriť, ale hlavne myslieť.