Riaditeľstvo Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že školskom roku 2018/2019 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní okrem štvorročnej formy  jednu triedu anglickej bilingválnej sekcie. Študenti bilingválnej sekcie už študujú na našej škole, ukážku ich práce s anglickým native lektorom (súčasť nášho pedagogického zboru) si môžete pozrieť vo videogalérii na webe školy (gjzhe.edupage.org ). V anglickom jazyku sa vyučujú predmety: biológia, geografia, fyzika, katolícke náboženstvo, tvorba projektov, telesná výchova a umenie a kultúra. Taktiež predpokladáme, že v budúcnosti sa rozšíri počet predmetov vyučovaných v anglickom jazyku. Ponúkaný odbor 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium (anglické) je postavený na 19-ročných skúsenostiach vyučovania cudzích jazykov, v príjemnom prostredí a na princípoch kresťanskej viery. Na študijný odbor môžu byť po splnení prijímacích kritérií prijatí uchádzači z ôsmeho a deviateho ročníka. V blízkosti školy je možnosť internátneho ubytovania a celodenného stravovania. Prihlášky sa podávajú do 28. februára.

PaedDr. Emil Jaroš

zastupujúci riaditeľ