Špeciálna základná škola sv. Anny vyhlasuje výberové konanie na miesto pedagogického asistenta.

Kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):
 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika; v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov; v študijnom programe pedagogiky; v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer; v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo; v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávanie zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo; úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti; úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31.08.2012.
Ďalšie požiadavky a predpoklady:
 dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, komunikatívnosť,organizačné schopnosti,
 spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 IKT zručnosti, samostatná práca s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet).
Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 štruktúrovaný profesijný životopis (s telefónnym a e-mailovým kontaktom),
 overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (§ 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.),
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (§ 9 ods.1 zákona č. 317/2009 Z. z.),
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z.).
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – pedagogický asistent treba poslať poštou do 23.08.2017 na adresu: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Miesto a termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený telefonicky (predpokladaný dátum uskutočnenia výberového konania je 28.08.2017).
V Starej Ľubovni 7. augusta 2017

Mgr. Ján Rusiňák, riaditeľ

 

2017-08-07-SZS-sv_Anny-VK-Pedagogicky_asistent