VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111, 089 01 Svidník.

 

Kvalifikačné predpoklady:

pedagogická spôsobilosť na daný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.),

prvá atestácia (§ 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.).

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE + názov školy treba poslať doporučenou poštou do 09. 06. 2017 na adresu: Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad, Hlavná 1,  P. O. BOX 135,  081 35 Prešov.

 

Podrobnejšie informácie:

Vyhlásenie výberového konania