Vyhlásenie výberového konania

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Špeciálnej základnej školy sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa. Kvalifikačné predpoklady: • špeciálno-pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.), • prvá atestácia (§ 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.). Ďalšie požiadavky: • praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky, • základná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva, pracovno-právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt, • základná znalosť problematiky riadenia školy, organizačné schopnosti, zodpovednosť, tvorivosť, spôsobilosť riešiť problémy, komunikatívne zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, schopnosť empatie a spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť, • schopnosť samostatnej práce s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet), • telesná a duševná spôsobilosť. Požadované doklady: • písomná prihláška do výberového konania, • štruktúrovaný profesijný životopis, • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, • overené kópie dokladov o vykonaní prvej atestácie, • doklad o dĺžke a priebehu pedagogickej praxe, • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (§ 9 ods.1 zákona č. 317/2009 Z. z.), • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (§ 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.), • písomný návrh koncepcie rozvoja školy na 5 rokov, v rozsahu najviac 5 strán formátu A4, • čestné vyhlásenie uchádzača o praktizovaní náboženského života a prijatí sviatostí, • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z.). Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE + názov školy treba poslať doporučenou poštou do 31. 12. 2016 na adresu: Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Miesto a termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. V Prešove 6. decembra 2016 Mons. Ján Babjak SJ prešovský arcibiskup metropolita