Odnepamäti je učiteľ nevyhnutnou súčasťou spoločnosti. Jeho význam sa v dejinách menil od osoby spojenej s najvyššími spoločenskými vrstvami až po ľudových kantorov kdesi v zabudnutej dedinke tých najodľahlejších kútov krajiny. Či už to bolo obdobie, keď učiteľ patril spolu so starostom a kňazom k najvýznamnejším osobám v obci, alebo je to obdobie, keď materiálne hodnoty prevyšujú tie duchovné a učiteľ je razom odsunutý až na koniec spoločenského rebríčka, jedno je isté: či si to ľudia uvedomujú, alebo nie, učiteľ vždy bol a je osobou, ktorá neprekonateľným spôsobom formuje osobnosť človeka v intelektuálnej, sociálnej, emocionálnej, kultúrnej aj mentálnej rovine. Je po rodičovi hneď druhým formovateľom osobnosti človeka.

Učiteľ má veľký vplyv na vývoj dieťaťa, a teda aj zodpovednosť zaň. Platí zlaté pravidlo, že nikto nemôže dať to, čo sám nemá. A tak učiteľ musí byť zodpovedný za svoj osobnostný rast, pretože nevykonáva iba prácu, ale má vznešené poslanie človeka nielen učiť, ale aj viesť k pravým životným hodnotám.

To, aké sú to hodnoty, je v dnešných časoch všeobecného relativizovania veľmi ťažké určiť. No učiteľ v cirkevnom školstve musí mať v tom jasno. Jeho poslaním je vlastným životným príkladom a vedomosťami ukázať deťom ten najvyšší ideál, ktorý je zakorenený v Božej múdrosti a v Božej láske.

Už v Starom zákone nájdeme slovo, na ktoré má učiteľ pamätať: „Uvažuj vo svojom srdci, že tak ako vychováva otec svojho syna, Jahve, tvoj Boh, vychováva teba.“ (Dt 8, 5)
Učiteľ má milovať svoje deti a obetovať sa pre ne, ako Kristus miluje nás a obetoval sa za nás. Pretože práve v tomto vrcholnom prejave lásky k Otcovi a k jeho stvoreniu sa jeho učenie vpísalo do sŕdc jeho poslucháčov, hlavne apoštolov.

Písmo je prameňom poučenia aj karhania (1 Kor 10, 11; Tít 2,12; 2 Tim 3,16).
„Pán Ježiš, božský učiteľ a vzor každej dokonalosti, hlásal svojim učeníkom svätosť života, ktorej sprievodcom a zavŕšiteľom je on sám: ,Vy však buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec‘ (Mt 5, 48). Všetkým totiž zoslal Svätého Ducha, aby ich v ich vnútri viedol k milovaniu Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a zo všetkých síl (porov. Mk 12, 30) a k vzájomnej láske, ako aj Kristus miloval ich.“ (LG 40)
Učiteľ milujúci nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, naplnený láskou jeho Svätého Ducha je človekom na svojom mieste.

Nech Presvätá Bohorodička prikryje svojím ochranným plášťom naše gréckokatolícke školstvo, všetkých jeho pedagogických i nepedagogických pracovníkov i všetkých jeho žiakov a ich rodičov.

Všetkým vám zo srdca žehnám!

Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD.
prešovský arcibiskup metropolita